• <
  >
 • Algemene Leden Vergadering

  21 nov 2019
 • Hierbij nodigen wij alle leden van de voetbalvereniging S.D.V. Barneveld uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op maandag 25 november 2019 in het clubhuis op sportpark “Norschoten”. De aanvang is 20.00 uur.

  Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 november 2018
  6. Vaststellen Jaarverslagen
   Vereniging
   Jeugd
   Senioren
  7. Bestuursverkiezingen (zie toelichting)
  8. Behandeling Financiën seizoen 2018-2019 (zie ook deze link)
  9. Verslag kascommissie

  10. Vaststelling Begroting seizoen 2020-2021

  11. Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten (zie onderstaande toelichting)

  12. Benoeming kascommissie (zie onderstaande toelichting)

  13. Presentaties Bestuur portefeuilles   

  14. Toekennen verenigingsonderscheidingen

  15. Rondvraag (zie onderstaande toelichting)

  16. Sluiting.

  Bestuur v.v. SDV Barneveld
  Marius Kolkman
  Secretaris
   

  Toelichting agenda Algemene Ledenvergadering 25 november 2019

  Agendapunt 7: Bestuursverkiezingen
  Volgens artikel 9, lid 3 van de Statuten treedt ieder bestuurslid drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt in het rooster de plaats van zijn voorganger in.

  Periodiek aftredend en herkiesbaar is Jan van Beek. Het bestuur stelt voor Jan van Beek te herverkiezen.

  Tussentijds is in 2018 Vincent Vonk afgetreden als penningmeester. Als opvolger van Vincent Vonk stelt het bestuur voor Ester Ganzevles-Roskam te benoemen als penningmeester.

  Tussentijds aftredend is Marius Kolkman (secretaris). Als opvolger van Marius Kolkman stelt het bestuur voor Tonny van de Braak te benoemen.

  Als gevolg hiervan zal de voorzitter de functie van Tonny van de Braak (commerciële zaken) tijdelijk waarnemen.

  Agendapunt 11: Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten
  Artikel 10, lid 5g van de Statuten bepaalt dat het bestuur uitsluitend met goedkeuring van de ledenvergadering arbeidsovereenkomsten mag aangaan. Om bij de komende contractbesprekingen voor het seizoen 2020 – 2021 evenwel slagvaardig te kunnen handelen, vraagt het bestuur de ledenvergadering haar te machtigen naar bevind van zaken te mogen handelen.

  Agendapunt 12: Benoeming kascommissie
  In deze commissie hebben zitting: I. Bos, C. van Egdom en K. van Geresteyn. De plaatsvervangende leden zijn: G. Pater en R. Krikke. Aftredend is: I. Bos.

  Het bestuur stelt derhalve voor het eerste plaatsvervangende lid G. Pater in zijn plaats te benoemen. De commissie zal dan bestaan uit: C. van Egdom, K. van Geresteyn en G. Pater. De vergadering dient een tweede plaatsvervangend lid te benoemen.

rfwbs-slide