• van de bestuurstafel: de ALV

  30 nov 2020
 • Van de bestuurstafel: De Algemene Ledenvergadering november 2020.

  Het zal niemand verbazen dat we als bestuur de afgelopen maanden vooral bezig zijn geweest met het in goede banen leiden van alles rond de Corona beperkingen. Veel organisatie werk is daarnaast verstouwd door de verschillende vrijwilligers in de commissies om toch binnen de beperkte mogelijkheden zoveel mogelijk van onze sport te kunnen genieten en elkaar te ontmoeten. Allereerst bedanken wij hen, die het voetbal op zaterdag en de trainingen allemaal weer faciliteren!

  Als bestuur hebben we de afgelopen tijd ook een grote taak en verantwoordelijkheid gevoeld rond het financieel gezond houden van de vereniging. Daarbij ging het uiteraard niet alleen over het afgelopen seizoen maar zeker ook over het lopende seizoen en wie weet het seizoen er na. Hierbij hebben we op regelmatige basis contact gezocht met de kascommissie om keuzemogelijkheden door te spreken en de juiste keuzes te helpen maken. Hun advies daarin was bijzonder waardevol. Op het moment van de Algemene ledenvergadering zijn twee bestuurders aftredend en niet herkiesbaar. Het gaat hierbij om Jeugdzaken en de Vicevoorzitter. Hoewel wij als bestuur uiteraard op zoek zijn naar vervangers, doen wij een dringend beroep op de leden om na te denken over een plaats in het bestuur of ons wellicht te verwijzen naar iemand in uw netwerk.

  Zoals in de statuten is vastgelegd dienen we binnen 6 maanden na de afloop van een seizoen de leden voor de ALV uit te nodigen en die ook te houden. Ook dit jaar willen we dat weer doen maar zal de datum worden verschoven naar maandag 14 december 2020. Voorafgaande aan de ALV zal er weer een informatieve financiële bijeenkomst worden gehouden op 30 november waarvoor de leden zullen worden uitgenodigd. We hebben een heel vreemd seizoen gedraaid maar denken een stabiele opzet te hebben gecreëerd om deze vreemde periode door te komen. Deze zullen we in meer detail dan toelichten op 30 november. Uiteraard zal een samenvatting gepresenteerd worden op de ALV. Na die presentatie én het verslag van de kascommissie zal op die datum dan tot decharge van de penningmeester kunnen worden overgegaan.

  Alle vergaderingen zullen digitaal worden gehouden, een inlogcode zal u worden toegestuurd, omdat we door de beperkende maatregelen rond COVID-19 nu eenmaal niet bij elkaar kunnen komen om de vergaderingen te houden.
  In de vergaderingen die nu zijn gepland zullen we de vastgelegde onderdelen bespreken en de vast te stellen begroting niet veel laten afwijken van wat de als lopende begrotingen over de afgelopen jaren hebben gehad. We willen echter ook graag nu al afspreken een extra ALV te beleggen in maart 2021 in de hoop dat we elkaar dan weer kunnen treffen in het clubhuis.

  In deze vergadering leggen we dan graag een aantal zaken aan de leden voor die wat meer ingrijpen op de organisatie van onze vereniging en de plannen vooruit om de jeugdopleiding verder te versterken.

  Voor nu dus: Algemene leden vergadering op 14 december 2020 en de financiële bijeenkomst op 30 november 2020. U kunt voor beide bijeenkomsten de uitnodiging in uw email verwachten.

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur SDV Barneveld

  Jan van Beek,
  Voorzitter.

  Agenda voor de Algemene ledenvergadering 14 december 2020.
  1. Opening
  2. Vaststellen Agenda
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen bestuur
  5. Vaststelling notulen ALV van 25 november 2019
  6. Behandeling Financiën seizoen 2019-2020
  7. Verslag Kascommissie
  8. Vaststelling begroting 2021-2022
  9. Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten (zie toelichting)
  10. Benoemingen kascommissie
  11. Bestuursverkiezing (zie toelichting)
  12. Rondvraag (zie toelichting)
  13. Sluiting

  Toelichtingen:
  Agendapunt 9: Goedkeuring aangaan arbeidsovereenkomsten
  Artikel 10, lid 5g van de Statuten bepaalt dat het bestuur uitsluitend met goedkeuring van de ledenvergadering arbeidsovereenkomsten mag aangaan. Om bij de komende contractbesprekingen
  voor het seizoen 2021 – 2022 evenwel slagvaardig te kunnen handelen, vraagt het bestuur de ledenvergadering haar te machtigen naar bevind van zaken te mogen handelen.

  Agendapunt 10: Benoemingen kascommissie
  In deze commissie hebben zitting:
  Coos van Egdom, Koos van Geresteyn en Gert Pater.
  De plaatsvervangende leden zijn: Remco Krikke en Ton Schuit
  Aftredend is: Coos van Egdom.
  Het bestuur stelt voor het eerste plaatsvervangende lid, Remco Krikke, in zijn plaats te benoemen.
  De commissie zal dan bestaan uit: Koos van Geresteyn, Gert Pater en Remco Krikke.
  De vergadering dient één nieuw plaatsvervangend lid te benoemen, mocht u hier interesse in hebben dan vragen wij u zich aan te melden bij de secretaris: secretaris@sdvb.nl Bij geen aanmeldingen vooraf zullen we staande de vergadering om vrijwilligers vragen.

  Agendapunt 11: Bestuursverkiezing
  Volgens artikel 9, lid 3 van de Statuten treedt ieder bestuurslid drie jaar na zijn of haar verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt in het rooster de plaats van zijn voorganger in.
  Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn Henk Jan Hofland en Sjoerd Jansen.
  Periodiek aftredend en herkiesbaar is Berjan van Rootselaar.
  Het bestuur stelt voor Berjan van Rootselaar te herbenoemen als bestuurslid Voetbalzaken.

  Agendapunt 12: Rondvraag
  Om het bestuur de gelegenheid te geven zich te beraden rond de onderwerpen waarover u eventueel vragen wilt stellen, wordt u dringend verzocht uw vragen vijf dagen voor de vergadering aan de secretaris kenbaar te maken via secretaris@sdvb.nl. Slechts van vragen die volgens deze wijze zijn ingediend kan het bestuur beantwoording op de ledenvergadering toezeggen.

  Algemeen
  Kandidaatstellingen
  Tegenkandidaten voor de onder agendapunt 11 door het bestuur gestelde kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering door tenminste drie leden gesteld worden.
  Stemrecht
  Ieder lid, met uitzondering van geschorste leden, heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering en heeft daarin één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te laten uitbrengen door een ander, schriftelijk daartoe gemachtigd, lid dat echter maximaal één ander lid mag vertegenwoordigen (statuten artikel 17 lid 1, 2 en 3).

  N.B.
  De in de Algemene Ledenvergadering te behandelen financiële stukken worden in detail besproken in de extra financiële bijeenkomst op 30 november 2020.

rfwbs-slide