• Van de bestuurstafel: financiële terugblik 2020

  7 feb 2021
 • Financiële terugblik 2020 – Een sterke vereniging
  Algemene Ledenvergadering
  Half december heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De aanwezige leden hebben in deze vergadering het bestuur décharge verleend over de jaarrekening van het voorbije seizoen 2019-2020. Daarnaast is ingestemd met de begroting voor het volgende seizoen 2021-2022. Gebruikelijk informeren wij onze leden hier achteraf niet (nogmaals) over via een separate mededeling. Voor dit seizoen wil ik dat hierbij wél graag doen.

  Terugblik seizoen 2019-2020
  De maatregelen in verband met COVID-19 hebben grote impact op onze vereniging. Het is niet nodig dit verder toe te lichten. Het is u allen bekend. Ondanks deze impact is seizoen 2019-2020 financieel gezond afgesloten met een positief resultaat. Het is goed u hier nader over te informeren.

  Van maart t/m juni 2020 was de kantine gesloten en was er geen competitie. Vanaf mei / juni kon weer worden getraind binnen gestelde voorwaarden. Een gesloten kantine betekent geen inkomsten voor onze vereniging. Geen voetbal betekent ook lagere kosten voor de vereniging. Ook zijn extra maatregelen getroffen en investeringen gedaan om zoveel als mogelijk ons verenigingsleven weer te hervatten vanaf de zomer. De wens was groot om ons verenigingsgevoel weer te kunnen beleven.

  Financiële overwegingen zijn zoveel als mogelijk gedaan met oog voor ieders belang. Het bestuur heeft veelvuldig afstemming gehad met de kascommissie over te treffen (financiële) maatregelen.

  De navolgende punten geven een korte (financiële) terugblik op het afgelopen seizoen:

  • Geen kantine omzet van maart t/m juni. Pas in het nieuwe seizoen mocht de kantine in juli, augustus en half september weer open en is deze extra opengesteld gedurende de zomer.
  • De loyaliteit van onze leden is zeer groot gebleken door het grotendeels continueren van betaling van de contributie. Iets waar we bijzonder trots op en dankbaar voor mogen zijn!!
  • Ondanks aanhoudende onzekere omstandigheden voor de ondernemers verbonden aan onze vereniging is ook hier de support naar onze vereniging hoog. We blijven een beroep doen op onze (oud)leden om ook onze ondernemers te blijven steunen: koop lokaal!
  • Gedurende de maanden maart t/m juni was er geen competitie en geen breedtesport in maart, april en half mei. Trainers en vrijwilligers zijn doorbetaald waar noodzakelijk, mogelijk en
   verantwoord. In kosten is bespaard door waar mogelijk mee te veren en deze te verlagen. We hebben daarnaast ook giften ontvangen van trainers, vrijwilligers en (oud)leden!
  • Tenslotte hebben we gebruik kunnen maken van steunmaatregelen vanuit met name de overheid, de gemeente, de bank en de KNVB. Van leveranciers kwam support door retourname van artikelen en verlagingen van doorlopende kosten.

  Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat we financieel gezond het nieuwe seizoen 2020-2021 zijn gestart. Sinds medio september verkeren we echter weer in een moeizame situatie. Een situatie die inmiddels lang aanhoudt met wederom een gesloten kantine en geen competitie. Trainingen liggen niet volledig stil, maar wel met forse beperkingen met name voor senioren.

  Gegeven de situatie is aan de ledenvergadering het besluit voorgelegd om de voorgenomen contributieverhoging per 1 januari 2021 níet door te voeren. Dit is goedgekeurd en doorgevoerd. Een financieel verantwoord besluit dat recht doet aan de loyaliteit voor onze vereniging.

  Een sterke vereniging voor de toekomst
  De verwachtingen voor het huidige seizoen en de toekomst blijven onzeker en onvoorspelbaar. De wijze waarop we het afgelopen seizoen zijn doorgekomen, biedt echter een stevige basis voor de toekomst. Het bestuur vraagt de leden om vertrouwen en steun voor de sterke vereniging die nu staat en het continueren van het gevoerde financiële beleid. In 2021 hopen wij elkaar snel weer te kunnen treffen op het sportpark. Tot die tijd wens ik ú namens het bestuur vertrouwen en onderling steun vanuit Sterk Door Vriendschap!

  Ester Ganzevles-Roskam
  Penningmeester

rfwbs-slide