• SDVB 70 jaar jubileum logo
 • banner Blauw wit is onze glorie, SDVB is onze club
 • Stages SDVB

  Stagebeleid en aanmeldprocedure seizoen 2023 / 2024

  1. Verantwoording
  2. Stages
  3. Maatschappelijke stage Voortgezet Onderwijs
  4. Erkend leerbedrijf
  5. Beroepspraktijkvorming  Mbo (beroepsstages)
  6. Verantwoordelijkheden / afspraken / uitgangspunten van de betrokken partijen
  7. Functies voor de stagiair

  1. Verantwoording
  Het (jeugd)bestuur van voetbalvereniging SDV Barneveld is zich bewust van haar maatschappelijke functie. Het bestuur wil jongeren daarom een stageplaats bieden voor het opleiden en begeleiden voor bepaalde functies binnen de voetbalvereniging. Het gaat hierbij om het leren van vaardigheden, kennis en houding ten behoeve van hun opleiding. SDV Barneveld beschikt over voldoende expertise om stagiaires op een professionele wijze te begeleiden. Hieronder staat hoe SDV Barneveld jongeren de kans biedt om een stage te lopen binnen de vereniging.

  2. Stages
  SDV Barneveld biedt stageplaatsen aan voor:

  • Leerlingen VO (Voortgezet Onderwijs)
   Maatschappelijke stage (JFC & De Meerwaarde)
   LO2-stage (JFC & De Meerwaarde)
  • Studenten van MBO Sport en Bewegen
  • Studenten van CIOS (Mbo)en ALO (HBO)

  3. Maatschappelijke stage Voortgezet Onderwijs
  Het doel van de maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd een onbetaalde, vrijwillige bijdrage leveren aan de samenleving. In de samenleving waarin behoefte is aan maatschappelijke betrokkenheid en waarin het onderwijs jongeren voorbereidt op hun toekomstige rol in de samenleving, ontdekken en ervaren jongeren de samenleving en wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij.

  Deze jongerenparticipatie is een verrijking voor de organisatie. Jongeren brengen nieuwe kennis en energie mee, een frisse blik op de organisatie en activiteiten. Soms blijven jongeren zich na hun stage vrijwillig inzetten voor de vereniging. De scholieren van nu zijn de vrijwilligers van morgen. SDV Barneveld biedt  daarom plezier, omgaan met andere mensen, eigen verantwoordelijkheid en een sportieve omgeving.

  Maatschappelijke stage is geen beroepsstage
  Bij de maatschappelijke stage gaat het om vrijwilligerswerk en een oriëntatie op de maatschappij. De stage moet leuk, leerzaam en zinvol zijn voor de leerling, de stagebieder, leden van de club en de omgeving. De maatschappelijke stage is laagdrempeliger dan een beroepsstage. Welzijn Barneveld coördineert de maatschappelijke stage in opdracht van het JFC en De Meerwaarde. Zij bemiddelt in het plaatsen van stagiaires en werkt samen met scholen, leerlingen, organisaties en verenigingen om de maatschappelijke stage goed vorm te geven. SDV Barneveld meldt de beschikbare vacatures vooraf bij Welzijn Barneveld.

  Leerlingen moeten zich eerst aanmelden bij de vacaturebank: www.masbarneveld.nl en vervolgens voor een vacature bij SDVB. De aanmelding verloopt dus niet via SDV Barneveld of de stagecoördinator van SDV Barneveld. Aanmelden kan via de website, via email mas@welzijnbarneveld.nl of tel. 0342-745004. Leerlingen mogen zelf een stage uitkiezen. Zodra een leerling zich aanmeldt via de vacaturebank, ontvangt SDVB daar een (automatisch) emailbericht over. Na aanmelding bij Welzijn Barneveld dient de leerling zich te melden bij de stagecoördinator, Bert Wiesenekker: stagecoordinator@sdvb.nl. Kandidaten worden na een persoonlijk gesprek geplaatst bij een stageplek.

  Meer info: www.maatschappelijkestage.nl of www.keiindemaatschappij.nl (vacaturesite). Meer info over de MaS in gemeente Barneveld: www.masbarneveld.nl. Hier staat alle informatie over de MaS en bevindt zich ook de omgeving van de vacaturebank. Deze vacaturebank is alleen in te zien voor leerlingen.

  Er zijn twee periodes voor de maatschappelijke stage: van september t/m december en van januari t/m april. Elke leerling ontvangt van school een stageboekje, met een stagecontract. Het is belangrijk om dit door te nemen tijdens het kennismakingsgesprek en het stagecontract te ondertekenen. Zo is de leerling verzekerd vanuit school tijdens de uitvoering van de MaS en schept het ook een wederzijdse verplichting om de MaS tot een goed einde te brengen. Het stageboekje bevat ook een evaluatieformulier. Dit formulier wordt na afloop met de leerling besproken. Het is tevens een goed moment om te vragen of de leerling vrijwilliger wil blijven.

  4. Erkend leerbedrijf
  SDV Barneveld is door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) gecertificeerd als erkend leerbedrijf. Deze erkenning is voor de duur van 4 jaar afgegeven. Een erkend leerbedrijf staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding en wordt vermeld in het openbare bedrijvenregister van SBB. SDV Barneveld biedt beroepspraktijkvorming (BPV) aan voor de volgende Mbo-opleidingen:

  • Medewerker sport en recreatie niveau 2
  • Sport- en bewegingsleider niveau 3
  • Coördinator sportinstructie, training en coaching niveau 4

  5. Beroepspraktijkvorming MBO (beroepsstages)
  De beroepspraktijkvormingsperiode (BPV) is een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student en zorgt voor praktisch vaardige medewerkers in de toekomst. Het van groot belang dat student, leerbedrijf en onderwijs heldere afspraken maken over de uitvoering van de BPV. Om de voorbereiding, begeleiding, uitvoering, beoordeling en evaluatie van BPV-trajecten zo goed mogelijk te laten verlopen, worden de taken en verantwoordelijkheden van partijen worden hieronder benoemd.

  6. Verantwoordelijkheden / afspraken/ uitgangspunten van de betrokken partijen

  Stagiair:

  • Zoekt informatie op over de voetbalvereniging SDV Barneveld
  • Oriënteert zich op de leermogelijkheden
  • Weet wat hij wil leren
  • Is goed voorbereid en gemotiveerd om aan de BPV te beginnen
  • Kan zich goed presenteren
  • Houdt zich aan de gemaakte afspraken
  • Volgt de instructies van de praktijkbegeleider op
  • Koppelt terug aan de BPV-begeleider van de Mbo-opleiding
  • Zorgt dat alle onderdelen van de BPV worden afgerond en ingeleverd

  School:

  • Bereidt de deelnemer voor op zijn BPV
  • Zorgt voor een goede match tussen stagiair en SDV Barneveld
  • Zorgt voor heldere voorlichting over verantwoordelijkheden en verplichtingen voor betrokken partijen tijdens de BPV
  • Maakt concrete afspraken met de voetbalvereniging SDV Barneveld over de invulling van de BPV betreffende begeleiding, leerdoelen en toetsing
  • Zorgt voor competente BPV-begeleiding
  • Bewaakt de voortgang en de aansluiting van de leerdoelen van de stagiair op de leermogelijkheden bij SDV Barneveld
  • Zorgt voor voldoende begeleiding en informeert over aanspreekpunt en bereikbaarheid
  • Zorgt voor objectieve beoordeling van de stagiair
  • Onderhoudt contact met de SDV Barneveld over beoordeling en evaluatie van de BPV-periode
  • Koppelt de beoordeling aan SDV Barneveld terug

  SBB:

  • Zorgt voor erkenning van de voetbalvereniging SDV Barneveld
  • Traint en coacht de praktijkbegeleider
  • Stimuleert samenwerking tussen de Mbo-opleiding en voetbalvereniging SDV Barneveld
  • Voorziet de praktijkbegeleider van hulpmiddelen en advies

  SDV Barneveld:

  • Kijkt of de verwachtingen van de stagiair en SDV Barneveld op elkaar aansluiten
  • Maakt eventueel concrete afspraken met de Mbo-opleiding en de stagiair over de invulling van de BPV betreft begeleiding, leerdoelen en toetsing
  • Zorgt voor de (dagelijkse) begeleiding van de stagiair
  • Zorgt voor een competente praktijkbegeleider
  • Voert voortgangsgesprekken met BPV-begeleider en stagiair
  • Beoordeelt de stagiair tijdens de BPV-periode
  • Heeft contact met de Mbo-opleiding over de BPV-beoordeling van de stagiair

  7. Functies voor de stagiair bij SDV Barneveld

  Commissie:  Taak: organiseren / assisteren
  Kidsclub oliebollentoernooi
    spelmiddag pupillen
  Algemene Zaken schoonmaakwerkzaamheden kleedkamers
    schoonmaakwerkzaamheden kantine
    verkoop loten
    kantinedienst
    veldonderhoud
    onderhoud gebouwen
    EHBO op zaterdagen
  Toernooicommissie hulp bij organisatie toernooi en tijdens de toernooien
  Scheidsrechterszaken fluiten (pupillen) wedstrijden
  Materialen inname materialen en sorteren/schoonmaken
  Technische commissie assisteren trainingen, dit is in principe voor het hele seizoen en wekelijks, tenzij vooraf duidelijk is dat het voor een bepaalde tijd is.
  Velddiensten assisteren velddiensten op de zaterdagen: bijv. ontvangst gastteams en (KNVB) scheidsrechters, aanbieden koffie e.d.
  Geen assisteren bij b.v. oppompen ballen enz./ controle ballenbakken
  Geen opruimen vlaggen na afloop van wedstrijden/afsluiten kleedkamers en evt. bezem schoonmaken
  Bert Wiesenekker: SDVB stagecoördinator

  E-mailadres: stagecoordinator@sdvb.nl

rfwbs-slide